Home » Aktualności » Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

Uczniowie zdający egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie odbiorą świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe w terminie ustalonym przez Dyrektora Zespołu Szkół Handlowych, po wznowieniu zajęć dydaktycznych.
Każdy zdający jest zobowiązany, za pomocą otrzymanego od wychowawcy klasy odpowiedniego loginu i hasła lub kodu aktywacyjnego, w dniu 20 marca 2020r., uzyskać ze strony Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, wynik swojego egzaminu.
W przypadku nie zdania egzaminu, bądź jego części należy wychowawcy klasy złożyć w formie skanu lub zdjęcia wypełnioną deklarację przystąpienia do egzaminu poprawkowego lub jego części, w terminie do 27 marca 2020r. Wzór deklaracji znajduje się na stronie Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej.

Deklaracje właściwą należy złożyć u wychowawcy klasy w dniu wznowienia zajęć dydaktycznych.