Home » Rekrutacja szkoły dla młodzieży

Rekrutacja szkoły dla młodzieży

Szkoły dla młodzieży

Drodzy uczniowie szkół podstawowych!
Drodzy Rodzice!

Bardzo się cieszymy, że przeglądacie naszą stronę internetową
i dziękujemy za zainteresowanie NASZĄ SZKOŁĄ.

W tym roku kończycie szkołę i musicie dokonać wyboru, gdzie chcielibyście kontynuować naukę i rozwijać swoje pasje.
Wiemy, że jest to trudna decyzja, dlatego chcemy Wam pomóc najlepiej jak potrafimy.

Mamy nadzieję, że oferta jaką dla WAS przygotowaliśmy, będzie odpowiadała Waszym oczekiwaniom i zainteresowaniom.

Na rok szkolny 2021/2022 dla absolwentów szkół podstawowych przygotowaliśmy następujące kierunki kształcenia: 

Na początek warto też zapoznać się z zasadami rekrutacji, gdzie zawarty jest również terminarz dotyczący naboru do szkół.

Ponieważ kandydat może wybrać maksymalnie 6 szkół według własnych preferencji, na stronie nabór znajduje się oferta także innych placówek.

Po wybraniu szkół należy wypełnić wniosek.

UWAGA!
We wniosku ważna jest kolejność wskazanych szkół i kierunków, gdyż system przypisze kandydata do klasy, dla której w pierwszej kolejności wystarczy punktów uzyskanych ze świadectwa i wyników egzaminu ósmoklasisty.

Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w szkole PIERWSZEGO WYBORU w terminie:

17 maja 2021 r. – 21 czerwca 2021 r. godz. 15.00.

(UWAGA: wniosek bez podpisu Rodzica nie może być przyjęty w szkole)

Jeśli szkołą PIERWSZEGO WYBORU jest jedna ze szkół wchodząca w skład Zespołu Szkół Handlowych to wniosek do szkoły będzie można złożyć na tylko jeden ze sposobów:

  • w systemie NABÓR – zgodnie z instrukcją
  • poprzez przesłanie listem poleconym na adres szkoły – liczy się data wpływu do szkoły
  • dostarczając do skrzynki podawczej w budynku szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00
  • można też wysłać na adres mailowy: rekrutacja@zsh.edu.pl

Po złożeniu wniosku ważne są kolejne terminy, których przestrzeganie jest konieczne w procesie rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022

1. Od 25 czerwca 2021 r. (piątek) do 14 lipca 2021 r. (środa) do godz. 15.00 trzeba dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru:

  • świadectwo ukończenia szkoły
  • zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

W tym terminie można również, jeśli będzie taka potrzeba, dokonać zmian we wniosku w zakresie wybranych szkół lub kierunków.

2. 22 lipca 2021 r. szkoły podają do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.

3. Od 17 maja 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r. szkoły wydają skierowania na badanie lekarskie (do lekarza medycyny pracy) kandydatom do szkół prowadzących kształcenie zawodowe.

4. Od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 trzeba potwierdzić wolę podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie:

  • oryginału świadectwa ukończenia szkoły, oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (jeśli nie zostały złożone wcześniej)
  • zaświadczenia lekarskiego (od lekarza medycyny pracy) zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Wraz z oryginałami można złożyć 3 zdjęcia legitymacyjne.

5. 02 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00 szkoła podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Rekrutacja uzupełniająca:

Jeśli nie uda się dostać do żadnej szkoły, można złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły, która dysponuje wolnymi miejscami.

Szkoły, które będą miały wolne miejsca, prowadzą rekrutację uzupełniającą.

Rekrutacja uzupełniająca też jest prowadzona elektronicznie.

Termin składania wniosków o przyjęcie do szkoły w rekrutacji uzupełniającej trwa od 03 sierpnia 2021 r. do 05 sierpnia 2021 r.

Serdecznie zapraszamy!
Do zobaczenia!

 

Zmień rozmiar czcionki
Wysoki kontrast