Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie       SPRZEDAWCA      

Strona główna
informacje ogólne
o egzaminie
standardy
warunki zaliczenia
galeria
warto powtórzyć
idealny sprzedawca
slowniczek
przydatne linki
  INWENTARYZACJA - CEL, ZNACZENIE, ZAKRES,TERMINY I SKUTKI    

 

Pojęcie, zakres i formy inwentaryzacji

Pod wpływem czynników (obiektywnych i subiektywnych) podczas przemieszczania, magazynowania i sprzedaży mogą powstać różnice (ubytki, szkody lub niedobory).

Przyczyny powodujące te różnice mogą być różne:

Ø       właściwości fizyczno-chemiczne niektórych składników majątku, które ulegają wysychaniu, ulatnianiu, korozji, wyciekaniu itp.

Ø       niedokładności popełnione przy pomiarze przychodu i rozchodu

Ø       nadzwyczajne zdarzenia losowe, np. pożar, powódź, kradzież,

Ø       pomyłki popełnione przez pracowników, wynikające z niedopatrzenia,

Ø       brak troski o powierzone mienie

Ø       fałszowanie dokumentów, itp.

Inwentaryzacja – jest to ogół czynności mających na celu:

¨       ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów j.g. na określony dzień

¨       porównanie go ze stanem księgowym

¨       ustalenie i wyjaśnienie stwierdzonych różnic

¨       rozliczenie osób odpowiedzialnych materialnie

¨       ocenę przydatności składników majątku

Zakres inwentaryzacji:

Ø       ustalenie stanu faktycznego aktywów i pasywów

Ø       obliczenie i wyjaśnienie różnic między stanem rzeczywistym, a księgowym

Ø       rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych

Ø       ocena przydatności objętych inwentaryzacją składników majątku np. pozbycie się towarów niechodliwych, przeterminowanych

Ø       podjęcie decyzji w sprawie stwierdzonych różnic, a także podjęcie czynności mających na celu wyeliminowanie przyczyn je powodujących

Formy inwentaryzacji:

Ø       spis z natury

Ø       uzgodnienie i potwierdzenie sald

Ø       weryfikacja stanu aktywów i pasywów

 

Częstotliwość, terminy i rodzaje inwentaryzacji

Jednostka ma obowiązek na dzień kończący rok obrotowy dokonać inwentaryzacji w drodze spisu z natury:

-          środków pieniężnych i krótkoterminowych papierów wartościowych

-          finansowych składników majątku

-          produkcji w toku, w tym materiałów wydanych do produkcji, lecz nie zużytych

 

Inwentaryzację pozostałych składników aktywów i pasywów przeprowadza się w takim terminie , aby ustalić ich stan na dzień kończący rok obrotowy.

Aby uniknąć spiętrzenia prac, dopuszcza się możliwość dokonania inwentaryzacji na inny dzień niż kończący rok obrotowy.

O terminach i częstotliwości inwentaryzacji decyduje kierownik jednostki, z zachowaniem obowiązujących przepisów:

Ø       inwentaryzację środków trwałych oraz maszyn i urządzeń objętych inwestycją rozpoczętą należy przeprowadzać nie rzadziej niż raz na 4 lata

Ø       inwentaryzację materiałów, półfabrykatów, produktów gotowych oraz towarów objętych ewidencją ilościowo-wartościową znajdujących się na terenie strzeżonym należy przeprowadzać nie rzadziej niż raz na 2 lata

Ø       inwentaryzację materiałów, towarów, półfabrykatów, produktów gotowych, należności i zobowiązań należy przeprowadzać w kwartale kończącym rok obrotowy

Inwentaryzację przeprowadza się również:

Ø       na dzień zakończenia działalności przez jednostkę

Ø       na dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji lub upadłości

Ø       w wypadku połączenia lub podziału jednostek gospodarczych

Inwentaryzację przeprowadza się także w okolicznościach:

Ø       w wypadku zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej

Ø       w wypadku kradzieży lub zdarzeń losowych np.; pożaru, powodzi

Ø       podatnicy prowadzący działalność handlową wyrobami spirytusowymi, tytoniem, a także środkami farmaceutycznymi obowiązani są przeprowadzić inwentaryzację w razie zmiany ceny

Rodzaje inwentaryzacji wg różnych kryteriów:

Ø       ze względu na zakres:

-          pełna - inwentaryzacja dotyczy wszystkich składników majątkowych

-          częściowa – dotyczy poszczególnych części

Ø       ze względu na częstotliwość jej przeprowadzania:

-          ciągła – przeprowadzania regularnie

-          okresowa – przeprowadzania jest co pewien okres czasu w celu ustalenia stanu rzeczywistego wszystkich składników majątkowych

Ø       ze względu na jej charakter:

-          zdawczo-odbiorcza – przeprowadza się w wypadku zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej

-          nadzwyczajna – przeprowadzana po wystąpieniu zdarzeń losowych

 

Charakterystyka różnic inwentaryzacyjnych

     W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji komisja inwentaryzacyjna może stwierdzić dwojakie różnice:

a)       niedobór

b)       nadwyżkę

Różnice te noszą miano różnic inwentaryzacyjnych

Niedobór – to sytuacja w której wartość ewidencyjna (księgowa) składników majątkowych jest większa od ich rzeczywistej wartości

niedobór -     stan faktyczny < stan księgowy

Niedobory możemy podzielić wg kryteriów:

a)      podział ze względu na przyczynę ich powstania:

¨       naturalne – są to niedobory powstałe na skutek zmniejszenia się ilości i wartości towarów w czasie transportu, przechowywania lub sprzedaży z ich właściwości fizyczno-chemicznych.

W ramach tej grupy istnieje podział na :

-          niezawinione w granicach norm, których wartość jest obliczona na podstawie odpowiedniego procentu od obrotu

-          niezawinione ponad normę

-          zawinione ponad normę – powstałe z winy pracownika

¨       nadzwyczajne - są to niedobory powstałe również w czasie transportu, przechowywania lub sprzedaży, które powstały na skutek niewłaściwego obchodzenia się z danym towarem lub też w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń losowych

-          niezawinione

-          zawinione

b)      podział ze względu na sposób rozliczania osób majątkowo odpowiedzialnych:

¨       niezawinione –powstałe bez winy pracownika

-          naturalne w granicach norm

-          naturalne ponad normę

-          niezawinione nadzwyczajne

¨       zawinione – powstałe z winy pracownika

-          naturalne ponad normę zawinione

-          nadzwyczajne zawinione

Nadwyżka - występuje wówczas gdy stan faktyczny danego składnika majątku jest większy od ilości i wartości wynikającej z dokumentacji i ewidencji

nadwyżki – stan faktyczny > stan księgowy

W odniesieniu do towarów nadwyżki mogą powstać w wyniku pewnych właściwości towarów (np. wchłanianie wilgoci) lub też świadomego działania pracowników handlu na niekorzyść konsumenta (np. zważenie, mierzenie)

 

Przygotowanie do inwentaryzacji, arkusz spisu z natury

Za organizację i przebieg inwentaryzacji odpowiada kierownik jednostki.

Przygotowanie i przeprowadzenie inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych jest powierzane komisji inwentaryzacyjnej.

Pracami komisji kieruje przewodniczący wyznaczony przez kierownika jednostki. Komisja powinna posiadać zatwierdzony przez kierownika plan inwentaryzacji.

W jednostkach większych (np.. hurtowniach) spis z natury winien być zapowiedziany, ze względu na konieczność przygotowania do inwentaryzacji towarów (ułożenie ich), jak i z powodu ewentualnych problemów związanych ze spisem np.: przerwy w sprzedaży, poinformowanie o inwentaryzacji dostawców lub odbiorców itp.

                Przed przystąpieniem do spisu osoby materialnie odpowiedzialne powinny złożyć przewodniczącemu oświadczenie  na okoliczność:

-          wykazania w dokumentacji wszystkich operacji do momentu rozpoczęcia spisu i przekazania stosownych dokumentów do księgowości

-          wskazania wszystkich miejsc przechowywania inwentaryzowanych składników

Przed spisem poszczególnych składników komisja spisująca ustala i wpisuje do arkusza numery ostatnich dowodów przyjęcia i wydania (np. KW, RW, MW, MP, KP)

Pierwszą pozycją spisu powinien być stan środków pieniężnych.

Arkusz spisu z natury od momentu ponumerowania i opieczętowania stają się drukami ścisłego zarachowania.

Arkusz spisu z natury powinien zawierać:

-          nazwę jednostki inwentaryzowanej

-          pieczęć firmowa

-          datę spisu

-          imiona i nazwiska osób spisujących i materialnie odpowiedzialnych oraz ich podpisy

-          numer kolejny spisywanej pozycji

-          nazwę spisywanego składnika i symbol, np. SWW

-          jednostkę miary

-          ilość składnika

-          cenę i wartość ( o ile wyceny nie dokonuje inna komórka)

          W arkuszu spisu niedozwolone jest pozostawienie nie wypełnionych wierszy.

Na odrębnych arkuszach spisuje się składniki pełnowartościowe, niepełnowartościowe i obce.

 

 

[zakup towarów] [rozmieszczenie towarów] [obliczenia sklepowe] [obliczenia towarowe] [inwentaryzacja] [dokumentacja ksiegowa] [ceny i marże] [podatek VAT] [formy zapłaty] [dokumenty aplikacyjne] [prawo pracy] [pdof] [założenie firmy] [formy sprzedaży] [organizacja sprzedaży] [reklamacje] [podmioty gospodarcze]