Kierunki kształcenia

 

 • Cykl kształcenia obejmuje 3 lata
 • Jeden język obcy - jest kontynuacją języka nauczanego w gimnazjum lub szkole podstawowej

 

ZAWÓD SPRZEDAWCA

Szkoła kształcąca w zawodzie sprzedawcy jest propozycją dla osób chcących połączyć naukę zawodu i zarabianie pieniędzy .
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca jest przygotowany m.in. do następujących zadań zawodowych:

 • profesjonalnej obsługi nabywców produktów,
 • organizowania własnego stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp, ergonomii , p.poż i ochrony środowiska,
 • przyjmowania dostaw towarów i przygotowania ich do sprzedaży,
 • prowadzenia dokumentacji sprzedaży,
 • obsługi urządzeń sklepowych.

Sprzedawca może być zatrudniony w:

 • hurtowniach,
 • punktach sprzedaży detalicznej,
 • punktach sprzedaży drobnodetalicznej.

Po ukończeniu szkoły zawodowej absolwent może kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, a także może zwiększyć kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w kwalifikacyjnych kursach zawodowych.
Umiejętności i cechy sprzedawcy:

 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów z klientami,
 • uzdolnienia rachunkowe,
 • udzielanie informacji o towarach,
 • podzielność uwagi,
 • zdyscyplinowanie w utrzymaniu porządku i czystości na stanowisku pracy,
 • uczciwość,
 • poczucie odpowiedzialności za powierzony majątek,
 • cierpliwość,
 • opanowanie,
 • dbałość o wygląd i higienę osobistą,
 • dobry stan zdrowia,
 • wysoka kultura osobista.

ZAWÓD MAGAZYNIER-LOGISTYK

To nowy, atrakcyjny zawód w branży magazynowo-logistycznej.
Stworzony dla młodzieży kreatywnej, odpowiedzialnej, otwartej na zmiany, konsekwentnej w realizacji zadań i gotowej do podjęcia zatrudnienia w jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się segmentów gospodarki.

W trakcie 3-letniego kształcenia oraz praktycznej nauki zawodu zdobędziesz umiejętności związane z obsługą magazynów oraz realizacją wszelkich procesów magazynowych.

Będziesz potrafił m.in.:

 • rozróżniać rodzaje magazynów i zapasów, 
 • prowadzić dokumentację magazynową, 
 • optymalnie zagospodarować przestrzeń magazynową poprzez odpowiedni dobór wyposażenia magazynowego oraz urządzeń do wykonywania transportowych czynności magazynowych, 
 • przechowywać towary z uwzględnieniem asortymentu oraz terminów ich przechowywania, 
 • monitorować stany zapasów magazynowych, 
 • realizować przyjęcia towarów, reklamacje,
 • przeprowadzać inwentaryzację.

Absolwent będzie mógł znaleźć zatrudnienie, nie tylko w magazynach małych i średnich przedsiębiorstw, ale także dużych centrach magazynowo – logistycznych, których ze względu na dynamiczny rozwój branży, a także jej rosnące znaczenie, wciąż przybywa.