Historia

W 1907 roku przekształcono ją na Miejską Szkołę Handlową z siedzibą przy ulicy Podgórnej. W miarę rozrastania się szkoła kilkakrotnie zmieniała swój adres. Obecnie mieści się w budynku, który oddano jej w użytkowanie w roku 1930.

Miejska Szkoła Handlowa była początkowo szkołą dwuletnią kształcącą sprzedawców do handlu detalicznego, była także szkołą bazową dla chcących zdobyć przygotowanie teoretyczne do pracy administracyjno-biurowej. W tym celu naukę można było kontynuować w klasie trzeciej poszerzając wiedzę o zagadnienia związane z administrowaniem i zarządzaniem sklepem. Ponadto istniała w szkole Roczna Szkoła Przysposobienia Kupieckiego I i II stopnia.

W wyniku reformy w 1935 roku powstało, w miejsce wcześniej wymienionej MSzH, czteroletnie Miejskie Koedukacyjne Gimnazjum Kupieckie, bogato wyposażone we wszelkie dostępne wówczas pomoce dydaktyczne. Szkoła ta prowadzona była przez doświadczoną kadrę profesorską pod kierownictwem Jana Ligockiego, który dyrektorował szkole w latach 1921-1939. Oprócz przedmiotów zawodowych w szkole uczono także na wysokim poziomie przedmiotów ogólnokształcących.
Społeczność szkolna wydawała od 1935 r. czasopismo "MY" znane szeroko w Polsce. Nakład wynosił 1500 egzemplarzy. Artykuły zamieszczali w nim także kupcy poznańscy.

W ostatnim roku przed wybuchem II wojny światowej szkoła liczyła 23 oddziały, 1077 uczniów i 43 profesorów. Działały w niej prężnie organizacje sportowe, turystyczne i harcerskie.

Lata II wojny światowej stanowią tragiczną przerwę w działalności szkoły. Zginęło wówczas wielu uczniów i profesorów, z dyrektorem Janem Ligockim i lekarzem Franciszkiem Witaszkiem na czele.

Po zakończeniu działań wojennych, już 9 lutego 1945 roku, pozostali przy życiu nauczyciele, pod kierunkiem profesorów Mariana Wojciechowskiego i Mariana Grabowskiego, przystąpili do odbudowy Miejskich Szkół Handlowych. Ich dyrektorem został Edward Eisbrenner. W 1949 roku utworzono także szkoły handlowe dla dorosłych. W 1951 roku w budynku mieściło się szereg szkół zawodowych kształcących pracowników handlu, poczty, statystyków i finansistów. Była to jedna z największych w województwie poznańskim szkół - uczyło się w niej 2162 uczniów.

W 1955 roku obok Technikum Handlowego, Finansowego, Ekonomicznego dla Pracujących, Przemysłu Spożywczego, Administracji Pocztowej i Statystycznego utworzono Zasadniczą Szkołę Handlową, kształcącą robotników wykwalifikowanych w zawodzie sprzedawcy. Przez następne lata wiele z tych szkół się usamodzielniało przenosząc się do nowych gmachów, pozostały tylko: Technikum Handlowe, Zasadnicza Szkoła Handlowaoraz Technikum Ekonomiczne dla Dorosłych. W 1966 roku zespołowi szkół nadano imię wybitnego ekonomisty Oskara Langego.
W takim kształcie trwa on w zasadzie nieprzerwanie do chwili obecnej, kultywując międzywojenne dobre tradycje, kształcąc i wychowując.

W Zespole Szkół Handlowych, bo taką nazwę nadano szkołom w 1979 roku, przez ponad 20 lat funkcjonowały następujące typy szkół:

  • Liceum Handlowe
  • Liceum Ekonomiczne
  • Zasadnicza Szkoła Handlowa dla młodzieży
  • oraz
  • Liceum Handlowe dla Dorosłych - wieczorowe
  • Liceum Handlowe Zaoczne

a także:

  • Policealne Studium Zawodowe Zaoczne kształcące techników ekonomistów.

W roku 2000 szkoła obchodziła 70. rocznicę działalności.

Od grudnia 2000 roku Zespół Szkół Handlowych im. Oskara Langego w Poznaniu ma swoją witrynę w Internecie.

W roku 2002, wraz z reformą systemu oświaty, w Zespole Szkół Handlowych powstały nowe typy szkół dla młodzieży.

Są to:

  • Liceum Profilowane
  • Technikum Ekonomiczno-Handlowe
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4.

W czerwcu 2006 roku Szkoła otrzymała nowego patrona: Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56 w Poznaniu.

Szkoła jest dobrze wyposażona: posiada wspaniałą bibliotekę z bogatym księgozbiorem, cztery pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, aulę, sale gimnastyczne i stołówkę. Wyposażona jest w nowoczesne środki dydaktyczne oraz w bogatą taśmotekę i stale wzbogacany zbiór multimediów. Ponadto praktycznie każda sala wyposażona jest w telewizor, wideo i rzutnik pisma.

W tak bogatym zapleczu kwitnie życie społeczne. W szkole działa wiele kół zainteresowań zorientowanych na działalność sportową, turystyczną, kulturalną, naukową i artystyczną. Prężnie rozwija się też samorządność uczniowska.

Nauczyciele stale podnoszą swoje kwalifikacje, zdobywając kolejne stopnie awansu zawodowego, a także modyfikują programy nauczania, wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy. W tym celu między innymi nawiązana została owocna współpraca ze szkołami niemieckimi, francuskimi i duńskimi. Szczególny nacisk kładzie się też na naukę języków obcych, tj. języka niemieckiego i angielskiego.

W ostatnich latach w szkole wdrożony został nowy program nauczania uwzględniający potrzeby kadrowe wielkich marketów METROEdukacja.