Aktualne projekty

 

W 2017 roku Szkoła przystąpiła do nowych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:

 1. Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania

  Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
  Oś priorytetowa 8: Edukacja,
  Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,
  Podziałanie 8.3.4. Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania.
  NR PROJEKTU: RPWP.08.03.04-30-0002/16-00
  Jednostka realizująca: MIASTO POZNAŃ w partnerstwie z Powiatem Śremskim, Gminą Oborniki i Instytutem Technologii Eksploatacyjnej Państwowym Instytutem Badawczym w Radomiu
  Okres realizacji: 01.04.2017r. – 30.11.2019 r.
  Wartość projektu: 10 211 554,06 zł
  Kwota dofinansowania: 8 679 820,95 zł
  Wkład ze środków dotacji celowej: 453 485,11 zł
  Wkład własny: 1 078 248,00 zł  
  Plakat projektu - kliknij
  Pełne informacje o projekcie - kliknij
 2. Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania

  Projekt jest realizowany na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Poznań a Zarządem Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań działającym, jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
  Oś Priorytetowa 8. Edukacja,
  Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie
  8.1.4. Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania.
  Okres realizacji projektu: od 01. 01. 2018 r. do 31. 07. 2020 r.
  Całkowita wartość projektu: 1 225 182, 67 zł
  Dofinansowanie projektu z UE: 1 163 923, 53 zł
  Regulamin uczestnictwa w projekcie
 3. Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania

  Oś priorytetowa 9 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego Działanie:
  Działania 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Poddziałanie: Poddziałanie
  9.3.4. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania
  Jednostka realizująca: projekt partnerski: Lider projektu – Miasto Poznań, Partnerzy projektu: Powiat Śremski, Gmina Oborniki
  Cel projektu: wzmocnienie i poprawa systemu kształcenia zawodowego Metropolii Poznańskiej, realizowanego przez 23 szkoły zlokalizowane na terenie MOF Poznania, w tym 3 placówki z terenu powiatu śremskiego: Zespół Szkół Technicznych w Śremie, Zespół Szkół Ekonomicznych w Śremie oraz Zespół Szkół Politechnicznych w Śremie
  Okres realizacji: 29.09.2017r. - 30.06.2018r.
  Wartość projektu: 17 847 433,02 zł
  Kwota dofinansowania: 15 170 318,06 zł
 4. POZnaj HISTORIE ZAWODOWE - badanie losów absolwentów szkół zawodowych przez uczniów tych szkół, jako metoda praktycznego doświadczania rynku pracy

  6-cioro uczniów TEH ZSH w tym: 
  3 uczniów kształcących się w zawodzie technik ekonomista,
  2 uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa,
  1 uczeń kształcący się w zawodzie technik obsługi turystycznej 
  uczestniczyło w realizacji grantu w ramach projektu Inkubatora Innowacji Społecznej 
  CZAS NA STAŻ
  Specyfikacja innowacji
  CZAS NA STAŻ - granty dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy
  Realizacja projektu obejmowała:
  Program szkoleniowy
  Test 1 etap wsparcia - w formie warsztatu dla zespołów szkolnych z zakresu technik wpływu społecznego, telemarketingu i motywowania, budowania i wykorzystania istniejącego networkingu do realizacji kampanii społecznych
  Program motywacyjny
  II etap wsparcia - z udziałem uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz/lub mini staży alternatywnych, zachęt dla respondentów, celem pozyskania wysokiej jakości danych o losach absolwentów.
  Program monitoringowy
  Test III etapu wsparcia - próbne wykorzystanie narzędzi badawczych oraz Internetowych (IDI, platforma CAWI wraz z ankietami) oraz scenariusz pogłębiania tych danych poprzez metody wywiadu bezpośredniego i jakościowego (program spotkań FGI) wraz z kwestionariuszami badawczymi - 1 scenariusz, min. 270 ankiet.
  Produkty finalne
  Przygotowanie rekomendacji z testu oraz finalnych wersji scenariuszy warsztatów szkoleniowych i monitoringowych z pakietem narzędzi monitoringowych oraz z katalogiem rekomendowanych nagród, podręcznikiem użytkownika.