Home » Informacje o przetwarzaniu danych osobowych » Klauzula informacyjna wizerunek

Klauzula informacyjna wizerunek

Załącznik  3h do Polityki ochrony danych osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

(wizerunek)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy:

Kto jest administratorem danych osobowych? Administratorem Pana/Pani danych osobowych, w tym w zakresie wizerunku (zwanych łącznie „danymi osobowymi”) jest Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca ’56 w Poznaniu z siedzibą przy ul.  Śniadeckich 54/58 w Poznaniu, 60-774 Poznań.
Z kim można się kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych? We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych może się Pan/Pani kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych.

Kontakt: iod6_mjo@um.poznan.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane osobowe?

 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji działań informacyjnych i promocyjnych Administratora  w przestrzeni publicznej i w mediach, m.in. poprzez ich umieszczanie na stronie internetowej oraz profilach w mediach społecznościowych prowadzonych przez Administratora.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie wyrażona przez Pana/Panią zgoda (art. 6 ust.1 lit. a RODO).

Przez jaki okres będą przechowywane dane osobowe? Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres obowiązywania wyrażonej zgody, jednak ze względu na fakt ich upublicznienia, ich usunięcie z dostępnych publicznie źródeł może być niemożliwe.
Komu mogą być przekazywane dane osobowe? Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi współpracuje Administrator, tj. dostawcom systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, agencjom marketingowym, odbiorcom materiałów promocyjnych i informacyjnych, podmiotom zapewniającym obsługę prawną i księgową oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.
Jakie prawa przysługują w związku z ochroną danych osobowych? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:

a)    dostępu do treści danych osobowych;

b)    żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe;

c)     żądania usunięcia danych osobowych:

  • gdy dane osobowe nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
  • po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • gdy dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;

d)    żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

  • osoby te kwestionują prawidłowość danych osobowych,
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych,
  • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przysługuje Panu/Pani również prawo do  wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy dane osobowe są przekazywane poza EOG? Administrator nie przesyła danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
Czy dane osobowe wykorzystuje się do profilowania? Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
Czy podawanie danych osobowych jest konieczne? Podanie danych osobowych jest dobrowolne.