Home » Egzamin maturalny w 2024 roku

Egzamin maturalny w 2024 roku

Uwaga Maturzyści!

Sprawdź, która formuła egzaminu maturalnego Ciebie dotyczy w 2024 r.

WAŻNA INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW Z LAT 2020-2022:

W 2024 r. część ustna jest obowiązkowa dla wszystkich zdających, w tym dla zdających, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w latach 2020–2022, kiedy część ustna egzaminu maturalnego nie była przeprowadzana. Osoba, która w latach 2020–2022 nie zdała egzaminu z przedmiotu lub przedmiotów w części pisemnej, przystępując do egzaminu maturalnego w 2024 r., ma również obowiązek przystąpić do egzaminu maturalnego w części ustnej z przedmiotów obowiązkowych (język polski, język obcy nowożytny).

 

DEKLARACJE MATURALNE:

DEKLARACJA A, składa uczeń/ absolwent szkół, które nadal funkcjonują w Zespole Szkół Handlowych (nawet jeżeli kiedyś była szkołą ponadgimnazjalną, a teraz jest szkołą ponadpodstawową).

  •  4-letniego LO
  • 3-letniego LO
  • 4-letniego technikum
  • 5-letniego technikum
  • branżowej szkoły II stopnia

Termin składania deklaracji

  • do 2 października 2023 r. (jako deklarację wstępną), jeżeli jesteś uczniem ostatniej klasy danego typu szkoły. Deklarację ostateczną (jeżeli coś zmienisz w deklaracji wstępnej) złóż najpóźniej do 7 lutego 2024 r.
  • najpóźniej do 7 lutego 2024 r. – jeżeli jesteś absolwentem.

 

Deklaracja B, składa absolwent LO ukończonego eksternistycznie, szkoły ukończonej za granicą (bez uprawnień do studiowania w Polsce), liceum uzupełniającego, liceum profilowanego, technikum uzupełniające dla młodzieży (po 2005 r.)ponadpodstawową szkołę średnią (przed 2005 r.) albo liceum ogólnokształcące, albo technikum, ale szkoła, którą ukończyłeś(-łaś) została zlikwidowana (w miejscu, w którym kiedyś była szkoła, już jej nie ma).

Wypełnioną deklarację  złóż do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na Twoje ostatnie miejsce zamieszkania najpóźniej do 7 lutego 2024 r.

 

Terminy i miejsce składania deklaracji (od 5 września 2023):

gabinet 113  (pokój nauczycielski) – wicedyrektor K. Kraus – Jakubowska :

– poniedziałek 13.30-18.30

– wtorek 8.00-12.30 (z wyjątkiem 10 października 2023)

 

 

Zapoznaj się z:

-informacją o sposobie przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2023/2024

-wymagania egzaminacyjne – FORMUŁA 2015

-wymagania egzaminacyjne – FORMUŁA 2023

– lista jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku 2024 – FORMUŁA 2023

– harmonogramem matur

– komunikatem o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie egzaminie maturalnym w 2024 roku

– komunikatem w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2023/2024

– informacją dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. dotycząca adresu strony internetowej, na której można złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w postaci elektronicznej

– Informacja o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego lub przedmiotów dodatkowych w związku z art. 44zzd ust. 4b ustawyZałącznik 5c

szkolenie dot. egzaminu maturalnego 2024

MATERIAŁY POMOCNICZE:

tablice matematyczne (formuła  2015)

wybrane wzory i stałe fizykochemiczne (formuła 2015)

wybrane wzory matematyczne   (formuła  2023)

wybrane wzory i stałe fizykochemiczne (formuła  2023)

 

wszystkie informacje dostępne są na stronie:
https://www.oke.poznan.pl/cms,142,procedury_informacja_o_sposobie_organizacji_i_przeprowadzania_egzaminu.htm