Home » Branżowa Szkoła Zawodowa II st.

Branżowa Szkoła Zawodowa II st.

Branżowa Szkoła Zawodowa II Stopnia w formie zaocznej (zajęcia w soboty i niedziele)

Cykl kształcenia: 2 lata.

  • dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia którzy ukończyli naukę w okresie 5 lat przed przyjęciem do szkoły
  • dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej którzy rozpoczęli naukę począwszy od roku szkolnego 2012/2013

posiadających zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia w  zawodach: sprzedawca lub magazynier-logistyk.

W branżowej szkole II stopnia w ramach nauki zawodu słuchacze uczestniczą w  kwalifikacyjnych kursach zawodowych z zakresu kwalifikacji:

SPL.04.- Organizacja transportu (technik logistyk)

HAN.02. Prowadzenie działań handlowych (technik handlowiec)

Ukończenie branżowej szkoły II stopnia umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego w  zawodzie nauczanym na poziomie technika, po zdaniu egzaminu zawodowego w  danym zawodzie, oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, a następnie kontynuację nauki na studiach.