Home » Technikum » TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

to zawód z wielkimi tradycjami, wszechstronny i bardzo popularny na rynku pracy.

Kształcenie w zawodzie technik rachunkowości jest realizowane w dwóch kwalifikacjach:

 • prowadzenie rachunkowości,
 • prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.

Czym zajmuje się technik rachunkowości?

Technik rachunkowości jest przygotowany w szczególności do

 • zorganizowania i prowadzenia rachunkowości (tzw. pełnej księgowości) jednostek organizacyjnych,
 • przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników,
 • wyceniania składników majątku (aktywów) i źródeł jego pochodzenia (pasywów) w różnych momentach okresu sprawozdawczego,
 • ustalania i rozliczania wyniku finansowego,
 • sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych,
 • prowadzenia analizy finansowej wskaźnikowej.
 • prowadzenia rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy,
 • prowadzenia tzw. uproszczonej ewidencji księgowej (ewidencji podatkowych) i rozliczania podatków jednostki organizacyjnej,
 • sporządzania dokumentacji kadrowej,
 • prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,
 • naliczania i rozliczania wynagrodzeń,
 • rozliczania składek ZUS,
 • prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,
 • prowadzenia rozliczeń finansowych jednostki organizacyjnej z kontrahentami i bankami.

Technik rachunkowości jest też odpowiedzialny za szeroko rozumianą współpracę z całym otoczeniem finansowym firmy.

Gdzie technik rachunkowości może być zatrudniony?

Ze względu na wszechstronne przygotowanie w dziedzinie prac biurowych zawód technik rachunkowości jest zawodem uniwersalnym i masowym, co stwarza dodatkowe możliwości zatrudnienia absolwentów w tym zawodzie. Ponadto absolwent w tym zawodzie jest wyposażony we wszystkie kompetencje niezbędne do prowadzenia własnej działalności (tzw. biura rachunkowego). Zapotrzebowanie na pracowników z kwalifikacjami technika rachunkowości jest bardzo duże. Wynika to z przeobrażeń gospodarczych w naszym kraju i zainteresowania Unii Europejskiej tworzeniem małych i średnich podmiotów gospodarczych na polskim rynku.

Technik rachunkowości znajdzie zatrudnienie w firmach produkcyjnych, usługowych i handlowych, biurach rachunkowych, centrach usług finansowo-księgowych, bankach i instytucjach ubezpieczeniowych, w urzędach skarbowych i urzędach jednostek samorządu terytorialnego a także jednostkach i zakładach budżetowych.

W hierarchii organizacyjnej technik rachunkowości najczęściej pełni funkcję podwładnego, chociaż może być także kierownikiem średniego szczebla lub właścicielem firmy.

Jakie wymagania stawia się pracownikom w tym zawodzie?

Zawód ten wymaga od pracownika wysokich umiejętności, doświadczenia, szerokiego zakresu wiedzy z dziedziny ekonomii, finansów, systemu podatkowego oraz umiejętności analizowania zachodzących zmian w procesie gospodarowania.

Technik rachunkowości posługuje się najnowszymi urządzeniami techniki biurowej oraz wykorzystuje specjalistyczne oprogramowanie komputerowe.