Home » Rada rodziców » Podstawa działania Rady Rodziców

Podstawa działania Rady Rodziców

Rada Rodziców działa na podstawie art. 53 Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz.U z dnia 2015r, poz. 2156) z późniejszymi zmianami.

Kompetencje Rady Rodziców określa art. 54 Ustawy o Systemie Oświaty:

  • występowanie do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły,
  • uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
  • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,
  • opiniowanie projektu planu finansowego szkoły składanego przez dyrektora szkoły,
  • gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł