Home » Projekty unijne

Projekty unijne

Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca ’56 bierze udział w licznych projektach współfinansowanych ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.
W Zespole Szkół Handlowych w 2005 roku pojawiła się pierwsza pracownia komputerowa, a w 2006 roku dwie kolejne oraz Centrum Informacji Multimedialnej przy bibliotece – wszystkie wyposażone ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projektodawcą projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich jest Biuro Administracyjne – Wydział Informatyzacji Procesów Edukacyjnych MEN:
Pracownie komputerowe dla szkół:

  • działanie 2.2 „Podniesienie jakości edukacji w odniesieniu do potrzeb rynku pracy”
  • schemat a „Zwiększenie wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w procesie kształcenia, w poradnictwie i doradztwie zawodowym oraz modernizacja wyposażenia dydaktycznego”.

Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych:

  • działanie 2.1 „Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie”
  • schemat b „Zwiększenie dostępu do edukacji poprzez zakup specjalistycznego sprzętu ułatwiającego kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wyposażenie internetowych centrów informacji multimedialnej w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem”.

Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca ’56 (kadra, uczniowie) uczestniczy w powyżej opisanych projektach i dzięki temu w roku szkolnym 2005/2006 nastąpiła generalna modernizacja wyposażenia dydaktycznego dotyczącego pracowni informatycznych (trzy nowoczesne pracownie) i powstało Internetowe Centrum Multimedialne przy bibliotece szkolnej.
Obecnie w 2019 roku w Zespole Szkół Handlowych w Poznaniu działa już dziewięć pracowni wyposażonych w sprzęt komputerowy i biurowy w ramach projektów współfinansowanych z ze środków unijnych.
Dodatkowo wiele pracowni lekcyjnych zostało wyposażonych w nowoczesny sprzęt multimedialny, tablice interaktywne lub projektory i ekrany, telewizory, sprzęt nagłaśniający.