Home » Projekty unijne » Projekty unijne zakończone » Logistyk – absolwent z praktyką

Logistyk – absolwent z praktyką

Wartość projektu  370 762,18 PLN wartość dofinansowania 323 490,00 PLN.

    Wsparciem objętych zostało 80 uczniów Technikum Ekonomiczno-Handlowego Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu.

Celem projektu jest:
poprawa jakości procesu kształcenia 80 uczniów Zespołu Szkół Handlowych uczących się w zawodzie technik logistyk poprzez uzupełnienie wiedzy niezbędnej do kształcenia w zawodzie oraz nabycie doświadczenia na praktykach zawodowych i w specjalistycznym laboratorium magazynowym.

Cele szczegółowe:

  • zmniejszenie dysproporcji w poziomie wiedzy z zakresu matematyki i języka angielskiego;
  • wykształcenie umiejętności poruszania się po rynku pracy w sektorze logistycznym;
  • zwiększenie wiedzy specjalistycznej z zakresu logistyki i przedsiębiorczości;
  • zwiększenie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce zawodowej;
  • zainteresowanie uczniów samodzielnym podejmowaniem decyzji, kreatywnym działaniem, efektywnym zarządzaniem czasem oraz współdziałaniem w grupie;
  • zwiększanie motywacji i zaangażowania w pracę;
  • przygotowanie do egzaminów: potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i maturalnego.


Czas trwania projektu: 01.01.2014 r.- 30.06.2015 r.