Home » Projekty unijne » Projekty unijne zakończone » Czas na profesjonalistów

Czas na profesjonalistów

podniesienie jakości procesu kształcenia uczniów poznańskich szkół zawodowych

Okres realizacji projektu 01.11.2009r. – 01.08.2011r.
Celem ogólnym projektu było podniesienie jakości procesu kształcenia uczniów szkół zawodowych – Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Handlowych, Zespołu Szkół Łączności, Zespołu Szkół Komunikacji w latach 2009-2011.
Cele szczegółowe projektu to:

 • Podniesienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudniania w zawodach: technik elektronik, technik informatyk, technik logistyk, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik teleinformatyk poprzez wyposażenie 4 zespołów szkół zawodowych w Poznaniu w nowoczesne materiały dydaktyczne.
 • Wzbogacenie oferty edukacyjnej 4 zespołów szkół zawodowych w Poznaniu poprzez wdrożenie nowoczesnych metod nauczania z wykorzystaniem kształcenia zdalnego.
 • Podniesienie kwalifikacji zawodowych 24 nauczycieli przedmiotów zawodowych poprzez nabycie umiejętności obsługi platformy Moodle.
 • Efektywne przygotowani uczniów do egzaminów zawodowych zewnętrznych.
 • Wzrost umiejętności uczniów w poruszaniu się po rynku lokalnych.

Rezultaty twarde projektu:

 • 225 uczniów podniesie swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w dodatkowych zajęciach specjalistycznych z przedmiotów zawodowych.
 • 225 uczniów nabędzie umiejętności w zakresie poruszania się po rynku pracy.
 • 225 uczniów skorzysta z materiałów dydaktycznych zamieszczonych na platformie edukacyjnej Modle.
 • 225 uczniów skorzysta z warsztatów edukacyjno-zawodowych.

Rezultaty miękkie projektu:

 • Zwiększenie motywacji uczniów do kształcenia w zawodach: technik elektronik, technik informatyk, technik logistyk, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik teleinformatyk dzięki podniesieniu atrakcyjności oferty edukacyjnej.
 • Wzrost umiejętności współpracy uczniów w zespołach interdyscyplinarnych.
 • Poprawa wyników nauczania przedmiotów zawodowych i praktycznej znajomości zagadnień zawartych w programie nauczania.
 • Rozwój umiejętności komunikacyjnych.