Home » Projekty unijne » Projekty unijne » Z matematyką do sukcesu

Z matematyką do sukcesu

Wwartość projektu 402 249,20 PLN

    Wsparciem objętych zostało 144 uczniów Technikum Ekonomiczno-Handlowego Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu.

Realizowany był przez zespół nauczycieli matematyki, przy współpracy pedagoga z Poznańskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Psychologów Szkolnych oraz specjalisty z Centrum Doskonalenia Nauczycieli ALMA Obejmuje realizację zajęć z matematyki
Celem ogólnym projektu było zwiększenie zainteresowania matematyką jako przedmiotem ułatwiającym funkcjonowanie człowieka we współczesnym świecie oraz przygotowanie do obowiązkowej matury z matematyki.

Cele szczegółowe:

  • poprawianie sprawności matematycznej (umiejętności logicznego wnioskowania i twórczego myślenia, rozwiązywania zadań problemowych, umiejętności poszukiwania różnych pomysłów, koncepcji, strategii rozwiązań zadań),
  • podnoszenie kwalifikacji zawodowych(umiejętności korzystania z narzędzi internetowych, posługiwania się komputerem i kalkulatorem graficznym),
  • praktyczne zastosowanie wiedzy i umiejętności (weryfikowanie swojej wiedzy poprzez samokontrolę i samoocenę),
  • pobudzanie aktywności uczniów szkół zawodowych (motywacji, zaangażowania w pracę, odpowiedzialności, rozwijania własnej wiedzy, umiejętności uczenia się, wdrożenia do samokształcenia, pokonywania własnych trudności, współzawodnictwa),
  • wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży słabo uzdolnionej pochodzącej z małych miejscowości i wsi, objętych opieką poradni psychologiczno-pedagogicznych,

 

 • Rozwój zainteresowań, zdolności(przygotowywanie do udziału w olimpiadach i konkursach),
 • przygotowanie uczniów ZSH do czekającej ich obowiązkowej matury z matematyki.

Nauczanie w projekcie wspomagane było realizacją części materiału na platformie e-learningowej.

Czas trwania projektu: 01.04.2009 r.- 31.03.2011 r.