Home » Projekty unijne » Projekty unijne zakończone » POZnaj HISTORIE ZAWODOWE

POZnaj HISTORIE ZAWODOWE

badanie losów absolwentów szkół zawodowych przez uczniów tych szkół, jako metoda praktycznego doświadczania rynku pracy

6-cioro uczniów TEH ZSH w tym:
3 uczniów kształcących się w zawodzie technik ekonomista,
2 uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa,
1 uczeń kształcący się w zawodzie technik obsługi turystycznej
uczestniczyło w realizacji grantu w ramach projektu Inkubatora Innowacji Społecznej
CZAS NA STAŻ
Specyfikacja innowacji
CZAS NA STAŻ – granty dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy
Realizacja projektu obejmowała:
Program szkoleniowy
Test 1 etap wsparcia – w formie warsztatu dla zespołów szkolnych z zakresu technik wpływu społecznego, telemarketingu i motywowania, budowania i wykorzystania istniejącego networkingu do realizacji kampanii społecznych
Program motywacyjny
II etap wsparcia – z udziałem uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz/lub mini staży alternatywnych, zachęt dla respondentów, celem pozyskania wysokiej jakości danych o losach absolwentów.
Program monitoringowy
Test III etapu wsparcia – próbne wykorzystanie narzędzi badawczych oraz Internetowych (IDI, platforma CAWI wraz z ankietami) oraz scenariusz pogłębiania tych danych poprzez metody wywiadu bezpośredniego i jakościowego (program spotkań FGI) wraz z kwestionariuszami badawczymi – 1 scenariusz, min. 270 ankiet.
Produkty finalne
Przygotowanie rekomendacji z testu oraz finalnych wersji scenariuszy warsztatów szkoleniowych i monitoringowych z pakietem narzędzi monitoringowych oraz z katalogiem rekomendowanych nagród, podręcznikiem użytkownika.