Home » Egzamin maturalny w 2022 roku

Egzamin maturalny w 2022 roku

Uwaga Maturzyści!

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego to 5 lipca 2022 roku.

Zdający mają dostęp do swoich wyników po zalogowaniu się w serwisie ZIU, za pomocą otrzymanego wcześniej od Szkoły loginu i hasła lub przy użyciu profilu zaufanego.

Świadectwa dojrzałości będę wydawane w dniu 5 lipca 2022r.  w godz. 11.00 – 15.00 w sekretariacie szkoły (będzie możliwość odbioru świadectw w terminie późniejszym w sekretariacie, w godzinach jego pracy).

Przy odbiorze świadectw wymagane będzie okazanie dowodu tożsamości.

 

EGZAMIN POPRAWKOWY

Przypominamy, że:

do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, pod warunkiem że:
a. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony

ORAZ

b. przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony ( z wyjątkiem absolwentów, którzy do 20 kwietnia 2022 roku złożyli pisemną rezygnację z przystąpienia do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego lub przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym,gdyż posiadali dokumenty uprawniające do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika).

 

Absolwent, który jest uprawniony  do przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym – w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego ( tzn. nie później niż do 12 lipca 2022 r.) składa pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (wniosek_matura poprawkowa), zgodnie z deklaracją ostateczną. Absolwent składa oświadczenie do dyrektora tej placówki (szkoły albo OKE), do którego składał deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego.

 

Zapoznaj się z:

informacją o sposobie przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022

wymagania egzaminacyjne – załącznik nr 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r.

harmonogramem matur

– komunikatem o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie egzaminie maturalnym w 2022 roku

komunikatem o dostosowaniach warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2022 roku

 

MATERIAŁY POMOCNICZE:

tablice matematyczne („nowa” formuła egzaminu)

wybrane wzory i stałe fizykochemiczne („nowa” formuła egzaminu)

wszystkie informacje dostępne są na stronie:
https://www.oke.poznan.pl/cms,6016,informacja_o_sposobie_organizacji_i_przeprowadzania_egzaminu_maturalnego_obowiazujaca_w_roku_szkolnym_2021_2022.htm

 

Zmień rozmiar czcionki
Wysoki kontrast