Home » Egzamin maturalny w 2021 roku

Egzamin maturalny w 2021 roku

Matura 2021

Deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021:

  • deklaracja dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2020/2021 i w 2021 roku zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego (m_1a)TERMIN ZŁOŻENIA DEKLARACJI 30 WRZEŚNIA 2020 ROKU
  • deklaracja dla absolwenta LO, technikum, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2019/2020 włącznie i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje przystąpienie do egzaminu maturalnego ponownie (m_1a) –TERMIN ZŁOŻENIA DEKLARACJI 7 LUTEGO 2021 ROKU (złożenie deklaracji wstępnej do 30 września nie jest obowiązkowe dla absolwentów z lat szkolnych poprzedzających rok szkolny 2020/2021)
  • dla:   absolwenta LO, technikum, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2019/2020 włącznie, którego macierzysta szkoła została zlikwidowana lub przekształcona, absolwenta uzupełniającego LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie, absolwenta liceum profilowanego lub technikum uzupełniającego dla młodzieży, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie; absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałości uzyskanego po zdaniu egzaminu dojrzałości; (m_1b)   – Deklarację należy złożyć do dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej do 31 grudnia 2020 r.
  • deklaracja dla absolwenta, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich (sprzed 2005 r.) (m_1c)    – Deklarację należy złożyć do dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej do 31 grudnia 2020 r.

 

MIEJSCE I TERMINY SKŁADANIA DEKLARACJI PRZEZ ABSOLWENTÓW:

Wydrukowane i wypełnione deklaracje maturalne (wraz z załącznikami takimi jak opinia/orzeczenie PPP, zaświadczenie lekarskie lub inne dokumenty zezwalające na ubieganie się o dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu) należy złożyć w gabinecie 113 (pokój nauczycielski) w dniach:

wtorek 17 listopada 2020 roku: 9.00 – 12.00  

wtorek 24 listopada 2020 roku: 9.30 – 14.00  

wtorek 1 grudnia 2020 roku: 9.30 – 14.00

 

WAŻNA INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW, KTÓRZY PRZYSTĄPILI DO EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020, W ZWIĄZKU ZE SZCZEGÓLNYMI ROZWIĄZANIAMI DOTYCZĄCYMI PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW W 2020 R. ZE WZGLĘDU NA COVID-19

Absolwent, który w 2020 r. nie zdał egzaminu maturalnego z jednego lub więcej przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej, przystępując do egzaminu maturalnego w roku szkolnym
2020/2021 (lub w latach kolejnych), przystępuje również do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów obowiązkowych w części ustnej, jeżeli  nie przystępował wcześniej do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów obowiązkowych w części ustnej.

 

 

KONTAKT: klaudia.kraus@zsh.edu.pl

Przypominamy!! Na terenie szkoły obowiązuje bezwzględny nakaz zakrywania ust i nosa!

 

 

 

 

Zapoznaj się z:

informacją o sposobie przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021

harmonogramem matur

komunikatem o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie egzaminie maturalnym w 2021 roku

– komunikatem o dostosowaniach warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 roku

komunikatem o egzaminie z informatyki

MATERIAŁY POMOCNICZE:

tablice matematyczne („nowa” formuła egzaminu)

wybrane wzory i stałe fizykochemiczne („nowa” formuła egzaminu)

wszystkie informacje dostępne są na stronie:
https://www.oke.poznan.pl/cms,142,procedury_informacja_o_sposobie_organizacji_i_przeprowadzania_egzaminu.htm