Home » Egzamin maturalny w 2022 roku

Egzamin maturalny w 2022 roku

Matura 2022

Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2022 r.:

DEKLARACJA A (aktualizacja z dnia 21.09) – Wypełnij, jeżeli:
(1) jesteś uczniem ostatniej klasy liceum, technikum i w 2022 r. chcesz przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy (Wypełnioną deklarację (strony 15) złóż do dyrektora Twojej szkoły najpóźniej do  30 września 2021 r)
(2) jesteś absolwentem liceum, technikum i Twoja szkoła nadal funkcjonuje i w 2022 r. chcesz przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo po raz kolejny. Wypełnioną deklarację (strony 15) złóż do dyrektora Twojej szkoły najpóźniej 7 lutego 2022 r.
Jeżeli chcesz ubiegać się o możliwość przystąpienia do egzaminu w innej szkole niż szkoła, którą ukończyłeś(
łaś) w latach ubiegłych, oprócz tej deklaracji wypełnij również odpowiedni wniosek i złóż oba dokumenty do dyrektora Twojej szkoły do 31 grudnia 2021 r.

 

DEKLARACJA B – Wypełnij, jeżeli ukończyłeś(-łaś):
(1) liceum uzupełniające, liceum profilowane, technikum uzupełniające dla młodzieży albo liceum, technikum, szkołę artystyczną, ale Twoja szkoła została zlikwidowana
(2) szkołę za granicą, ale dokument, który tamta szkoła Ci wydała, nie uprawnia Cię do podjęcia studiów w Polsce
(3) szkołę średnią przed 2005 r. i nie posiadasz żadnego świadectwa dojrzałości

Wypełnioną deklarację (strony 15) złóż do dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej najpóźniej
3
1 grudnia 2021 r. (4) lub w sesji zimowej 2022 r. zamierzasz ukończyć liceum na podstawie egzaminów eksternistycznych.

 

DEKLARACJA C – Wypełnij, jeżeli uzyskałeś(-łaś) świadectwo dojrzałości przed 2005 r., tzn. zdałeś(-łaś) maturę w formule sprzed 2005 r.

Wypełnioną deklarację (strony 13) złóż najpóźniej 31 grudnia 2021 r. do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej
właściwej ze względu na
Twoje miejsce zamieszkania na terenie Polski lub jeżeli nie mieszkasz w Polsce do
dyrektora OKE, na terenie której zamierzasz przystąpić do egzaminu maturalnego.

Terminy składania deklaracji

Załącznik 5b-Informacja o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego lub przedmiotów dodatkowych

ulotka edeklaracja maturalna

WAŻNE!!

MIEJSCE I TERMINY SKŁADANIA DEKLARACJI PRZEZ ABSOLWENTÓW:

Wydrukowane i wypełnione deklaracje maturalne (wraz z załącznikami takimi jak opinia/orzeczenie PPP, zaświadczenie lekarskie lub inne dokumenty zezwalające na ubieganie się o dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu ) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe  oraz świadectwo ukończenia szkoły (do wglądu) należy złożyć w gabinecie 113 (pokój nauczycielski) w dniach:

5 stycznia 2022 roku (środa) : 12.00-16.00

11 stycznia 2022r (wtorek):9.30-13.00

12 stycznia 2022 r(środa): 13.00-17.00

14 stycznia 2022r (piątek): 9.30-13.00

24 stycznia 2022 – 28 stycznia 2022:  9.30-12.30

 

od 31 stycznia 2022r. według poniższego harmonogramu:

wtorek: godz. 7.30- 12.30,

środa: godz. 13.00- 17.30 (uwaga zmiana!)

piątek: godz. 7.30-12.30

 

KONTAKT: klaudia.kraus@zsh.edu.pl

 

Zapoznaj się z:

informacją o sposobie przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022

wymagania egzaminacyjne – załącznik nr 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r.

harmonogramem matur

– komunikatem o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie egzaminie maturalnym w 2022 roku

komunikatem o dostosowaniach warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2022 roku

komunikatem o egzaminie z informatyki

MATERIAŁY POMOCNICZE:

tablice matematyczne („nowa” formuła egzaminu)

wybrane wzory i stałe fizykochemiczne („nowa” formuła egzaminu)

wszystkie informacje dostępne są na stronie:
https://www.oke.poznan.pl/cms,6016,informacja_o_sposobie_organizacji_i_przeprowadzania_egzaminu_maturalnego_obowiazujaca_w_roku_szkolnym_2021_2022.htm

 

Zmień rozmiar czcionki
Wysoki kontrast