Home » Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Dostępność strony internetowej i aplikacji mobilnych

Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca ’56 w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.zsh.edu.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej  w obecnej formie 1.10.2019r.
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej 30.08.2022r.
Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest tylko częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 • Niektóre z publikowanych zdjęć nie posiadają opisu alternatywnego.
 • Nie działają niektóre funkcje dla użytkowników niepełnosprawnych (szkoła przymierza się do przebudowy strony).
 • Załączniki zamieszczone w formie zeskanowanych dokumentów PDF.
 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 1 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Prosimy o kontakt w tej sprawie.
Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych
 • Materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Strona obsługuje standardowe skróty klawiaturowe przeglądarki internetowej.
 • Użytkownik ma kontrolę nad swoją przeglądarką (linki w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie).
 • Struktura serwisu jest czytelna i jasna.
 • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,

 

Dostępność architektoniczna
 • Wejście główne do budynku po schodach od strony ulicy Śniadeckich, przy których znajduje się winda dla niepełnosprawnych.
 • Ponadto do budynku głównego prowadzą jeszcze 2 wejścia od strony parkingu dla nauczycieli i boiska szkolnego.
 • Wyjścia ewakuacyjne znajdują się z tyłu budynku głównego usytuowane na poziomie zero.
 • Korytarze szerokie bez przeszkód, schody z bezpieczną poręczą.
 • W szkole nie jest dostępna winda.
 • Brak pochylni, brak informacji głosowych, brak pętli indukcyjnych.
 • Przy głównym budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W szkole jest toaleta dla osób niepełnosprawnych na parterze.
 • Do budynku nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Data sporządzenia deklaracji 31.03.2021 r.
Data ostatniego przeglądu i aktualizacji 21.09.2022 r.
Deklarację przygotowano na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Imię i nazwisko osoby do kontaktu: Alicja Zaborowska
E-mail osoby do kontaktu: szkola@zsh.edu.pl
Numer telefonu osoby do kontaktu: 61 8658683Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do Dyrektora Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu.
Adres: ul. Śniadeckich 54/58, 60-774 Poznań
E-mail: dyrektor@zsh.edu.pl
Telefon: 618658683
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Informacje dodatkowe i inne oświadczenia
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu i online.
 • Do osoby z niepełnosprawnością, po zgłoszeniu się do pracowników szkoły zostanie skierowany pracownik merytoryczny, który zapewni odpowiednie wsparcie w załatwieniu sprawy.