Home » Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca ʾ56 w Poznaniu z siedzibą przy ulicy Śniadeckich 54/58.

We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych
p. Izabela Malinowska-Szabowska. Kontakt: iod6_mjo@um.poznan.pl, tel. 61 8784907
zastępca: Monika Drobnik. Kontakt: email iod4_mjo@um.poznan.pl, tel. 61 8784903

Państwa dane osobowe mogą zostać przetworzone przez Administratora w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia poprzez:

  • prowadzenie ewidencji wejść na teren obiektu,
  • monitoring wizyjny.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania zadań realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w zakresie niezbędnym do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników lub ochrony mienia – zgodnie z art. 108a ustawy Prawo Oświatowe.

Państwa dane podawane podczas wejść na teren obiektu będą przetwarzane przez okres wskazany w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt. Nagrania z monitoringu zawierające Państwa wizerunek będą przetwarzane przez okres maksymalnie 3 miesięcy.

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z Administratorem, tj. dostawcom systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator nie przesyła Państwa danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wejścia na teren obiektu.

Dokumenty informacyjne: