Home » Informacje o przetwarzaniu danych osobowych » Klauzula informacyjna dla emeryta, rencisty – dawnego pracownika administracji / obsługi Szkoły

Klauzula informacyjna dla emeryta, rencisty – dawnego pracownika administracji / obsługi Szkoły

Załącznik 3e do Polityki ochrony danych osobowych

(Informacje podawane w przypadku zbierania danych od  osoby, której dane  dotyczą)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dyrektor Szkoły informuję Panią/Pana, iż:

 1. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są w Zespole Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca ’56 w Poznaniu z siedzibą przy ul. Śniadeckich 54/58 w Poznaniu, 60-774 Poznań
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): iod6_mjo@um.poznan.pl
 3. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
 • – art. 6 ust. 1 lit a RODO – na podstawie udzielonej przez Panią / Pana zgody;
 • – art. 6 ust. 1 lit c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z Pani / Pana uprawnieniami do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wynikającymi z ustawy z 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U.  1996r. nr 70, poz. 335 z późn. zm.) oraz Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu.
 1. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w świadczeniach finansowanym ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 2. Pani / Pana dane osobowe nie będą udostępniane.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt.3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązujące.
 4. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do: a) żądania od Administratora (Dyrektora Szkoły) dostępu do swoich danych osobowych, b) prawo do sprostowania danych, c) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), d) prawo ograniczenia przetwarzania, e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, f) prawo do przenoszenia danych, g) prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną zgodę.
 6. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Oświadczenie osoby, której dane osobowe są przetwarzane

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz że zapoznałam/zapoznałem się z przekazaną mi powyżej informacją dotyczącą zasad i potrzeb przetwarzania przez Szkołę moich danych osobowych oraz danych osobowych członków mojej rodziny w celu wypełnienie przez pracodawcę (Dyrektora Szkoły) obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 

……………………………………………

(data oraz  czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)