Home » Technikum » TECHNIK EKONOMISTA

TECHNIK EKONOMISTA

Kształcenie w zawodzie technik ekonomista jest realizowane w dwóch kwalifikacjach:

 • prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej,
 • prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.

Czym zajmuje się technik ekonomista?

Technik ekonomista jest przygotowany w szczególności do:

 • stosowania wybranych przepisów prawa w prowadzeniu działalności gospodarczej,
 • prowadzenia dokumentacji biurowej i magazynowej,
 • prowadzenia dokumentacji procesu sprzedaży,
 • gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku,
 • sporządzania biznesplanu,
 • prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy,
 • sporządzania dokumentacji kadrowej,
 • naliczania i rozliczania wynagrodzeń,
 • rozliczania składek ZUS,
 • prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,
 • prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,
 • prowadzenia tzw. uproszczonej ewidencji księgowej (ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych),
 • prowadzenia rozliczeń finansowych jednostki organizacyjnej z kontrahentami i bankami.

Uwaga: kształcenie w zawodzie technik ekonomista  nie obejmuje przygotowania absolwenta do prowadzenia tzw. pełnej księgowości (rachunkowości) jednostek organizacyjnych. Kwalifikacja ta występuje tylko w zawodzie technik rachunkowości.

Jakie wymagania stawia się pracownikom w tym zawodzie?

Ze względu na specyfikę pracy, osoby wykonujące zawód technika ekonomisty powinny charakteryzować się sumiennością, dokładnością, odpowiedzialnością, dyskretnością, powinny być odporne emocjonalnie, empatyczne, komunikatywne, odporne na stres. Praca technika ekonomisty zdominowana jest wykonywaniem czynności biurowych, wypełnianiem druków, rejestrów, zestawień finansowych, a więc pracą z cyframi i liczbami. Dlatego ważną cechą jest dobry wzrok oraz zręczność rąk i palców, przydatna w pracy na klawiaturze komputera.

Jak wygląda miejsce pracy ekonomisty?

Typowym miejscem pracy technika ekonomisty jest biuro wyposażone w urządzenia biurowe i sprzęt komputerowy. Technik ekonomista samodzielnie wykonuje czynności z zakresu swoich obowiązków, ale zazwyczaj są one częścią pracy zespołowej w wydziale czy całej instytucji. Jest to praca ściśle związana z ludźmi, nie tylko ze współpracownikami, ale też często z klientami.

W wykonywaniu zadań zawodowych niezbędne jest stosowanie urządzeń techniki biurowej, sprawne korzystanie z zasobów sieci Internet, posługiwanie się językiem obcym zawodowym oraz wykorzystywanie specjalistycznego oprogramowania komputerowego.

Gdzie ekonomista może być zatrudniony?

Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych oraz samozatrudnienie poprzez podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek. Zawód ten związany jest z wykonywaniem prac biurowych w:

 • firmach produkcyjnych, usługowych i handlowych,
 • biurach rachunkowych,
 • instytucjach ubezpieczeniowych, bankach,
 • jednostkach samorządów terytorialnych,
 • urzędach administracji publicznej,
 • instytucjach publiczno-prawnych.

W hierarchii organizacyjnej technik ekonomista najczęściej pełni funkcję podwładnego, chociaż może być także kierownikiem średniego szczebla lub właścicielem firmy.