Home » Technikum » TECHNIK EKONOMISTA

TECHNIK EKONOMISTA

Technik ekonomista analizuje czynniki kształtujące wielkość popytu, podaży oraz poziom cen różnych dóbr i usług.

Czym zajmuje się ekonomista?

 • stosuje zasady rachunkowości, oblicza wynagrodzenie, ceny, marże;
 • wykonuje kompleksowe analizy funkcjonowania podmiotów gospodarczych;
 • przedkłada wnioski dotyczące opłacalności działalności gospodarczej konkretnego podmiotu;
 • ocenia cele i narzędzia polityki państwa;
 • prowadzi sprawy związane ze współpracą podmiotu gospodarczego z instytucjami finansowymi, organami administracji rządowej, organami samorządu terytorialnego innymi podmiotami gospodarczymi;
 • prowadzi korespondencję w sprawach osobowych i finansowych;
 • potrafi prowadzić negocjacje.

Gdzie ekonomista może być zatrudniony?

Technik ekonomista może być zatrudniony na wszystkich stanowiskach pracy w małych podmiotach gospodarczych, jak również na stanowiskach, na których potrzebna jest wiedza i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości:

 • w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach,
 • w bankach,
 • w administracji publicznej,
 • organizacjach międzynarodowych,
 • na stanowiskach ekspertów, doradców i konsultantów różnych szczebli.

Umiejętności i cechy ekonomisty

 • zdolności matematyczne;
 • otwartość na zmiany;
 • umiejętność dostosowywania się do zmieniającego się otoczenia gospodarczego, zarówno krajowego jak i międzynarodowego;
 • zdolności analityczne;
 • zdolności przywódcze w grupie;
 • umiejętność negocjacji.