Home » Projekty unijne » Projekty unijne zakończone » Nowy język, nowe możliwości

Nowy język, nowe możliwości

Wartość projektu 276 924,00 PLN

    Wsparciem objętych zostało 144 uczniów Technikum Ekonomiczno-Handlowego Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu.
Obejmuje realizację:

  • zajęć z języka angielskiego,
  • zajęć z języka niemieckiego.


Celem ogólnym projektu było podwyższenie atrakcyjności przyszłego absolwenta TEH ZSH na rynku pracy poprzez doskonalenie umiejętności językowych.

Cele szczegółowe:

  • poodnoszenie kwalifikacji (umiejętności lingwistycznych i umiejętności korzystania z multimediów);
  • pobudzenie aktywności uczniów szkół zawodowych (motywacji, zaangażowania w pracę, odpowiedzialności, rozwijania własnej wiedzy),wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży słabo uzdolnionej, pochodzącej z małych miast i wsi;
  • rozwijanie zdolności komunikacyjnych, umiejętności pracy w zespole, autoprezentacji, autopromocji;
  • przełamanie barier psychologicznych utrudniających porozumiewanie się w języku obcym;
  • rozwijanie zainteresowań integracją europejską, poznanie kultury kraju języka nauczanego, łączenie wiedzy językowej i kulturowej,korzystanie z informacji;
  • poszerzenie słownictwa zawodowego, podwyższenie wyniku egzaminów zewnętrznych.

Realizacja projektu przewidziana jest w okresie 01.09.2008 r.- 31.05.2009 r.