Home » Projekty unijne » Projekty unijne » Moja pierwsza firma

Moja pierwsza firma

Wartość projektu 1 278 085,00 PLN wartość dofinansowania 1 107 200.00 PLN.

    Wsparciem objętych zostało 280 uczniów Technikum Ekonomiczno-Handlowego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu.
Celem projektu było: podniesienie jakości procesu kształcenia w Zespole Szkół Handlowych w Poznaniu.
Cele szczegółowe:

 1. Podniesienie zdolności uczniów w zakresie kompetencji.
  • językowych – języka obcego zawodowego – 120 uczniów
  • przedsiębiorczości – w kierunku możliwości założenia firmy i mobilnego zachowania na rynku pracy – 120 uczniów
  • ICT – certyfikat ECDL – 80 uczniów
  • obsługi kasy fiskalnej – 160 uczniów.
 2. Rozwijanie zainteresowań uczniów w zakresie umiejętności efektywnego zarządzania czasem oraz współdziałania w grupie nastawionego na realizację celów grupowych i osobisty rozwój zawodowy-warsztaty – 120 uczniów.
 3. Podniesienie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej na praktykach u pracodawców zgodnie z kształconym zawodem technika: handlowca, ekonomisty, hotelarstwa, logistyka – 120 uczniów.
 4. Efektywne przygotowanie uczniów do egzaminu zawodowego – 280 uczniów.
 5. Podniesienie umiejętności z zakresu obsługi komputera-certyfikat ECDL – 80 uczniów.
 6. Podniesienie umiejętności w zakresie obsługi kasy fiskalnej – 160 uczniów.
 7. Aktywizacja uczniów w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych – 280 uczniów.
 8. Wzbogacenie wiedzy z zakresu zasad równości szans kobiet i mężczyzn oraz wiedzy nt. stereotypów – 280 uczniów.


Uczniowie otrzymali pomoce dydaktyczne m.in.

 • podręczniki do nauki języka, i obsługi komputera
 • podręczniki o tematyce związanej z zakładaniem własnej firmy
 • zestaw artykułów biurowych
 • Pendrive (nośnik danych)
 • dzienniczki praktyk itp.

Podczas wszystkich spotkań w ramach zajęć językowych, komputerowych i przedsiębiorczości uczniowie otrzymywali posiłek (bułka + napój + słodycze), a w ramach zajęć warsztatowych obiad.
Czas trwania projektu: 01.01.2011 r.- 31.12.2012 r.

Informacja o realizacji projektu „Moja pierwsza firma”.

Stan na dzień 30 czerwca 2011r.
W Zespole Szkół Handlowych w Poznaniu od 1 stycznia 2011 roku realizowany jest projekt: „Moja pierwsza firma”. Celem tego projektu jest dostosowanie edukacji w szkole do potrzeb wielkopolskiego rynku pracy. Do 30 czerwca 2011 r. w projekcie udział wzięło 221 uczniów, z tego już 100 uczniów zakończyło zajęcia projektowe. W projekcie biorą udział uczniowie kształcący się w technikum w zawodzie technik: handlowiec, ekonomista, hotelarstwa, logistyk oraz kształcący się w zasadniczej szkole zawodowej w zawodzie sprzedawca.

W okresie od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r. zrealizowano w następującym zakresie poszczególne zadania projektowe:

Zajęcia języka obcego zawodowego odbywają się w 6 grupach 10-cio osobowych Zrealizowano 44 godziny w następujących modułach:

– Moduł ogólny.
– Moduł ogólny zawodowy.

Do końca 2011 roku zaplanowano przeprowadzenie zajęć we wszystkich grupach projektowych w wymiarze 28 godzin w następujących modułach:

– Moduł ogólny zawodowy c. d.
– Moduł zawodowy wg kształconego zawodu.

Warsztaty odbyły się w 6 grupach 10-cio osobowych – spotkania z psychoterapeutą, przedstawicielem Powiatowego Urzędu Pracy, przedstawicielem Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz przedstawicielami firm w zależności od kształconego zawodu. Warsztaty zakończyły się w miesiącu czerwcu br. i wszystkim uczestnikom wydano certyfikaty.

Zajęcia przedsiębiorczości odbywają się w 6 grupach 10-cio osobowych. Zrealizowano 44 godziny w następujących modułach:

– Postawy sprzyjające przedsiębiorczości.
– Zakładam własną firmę.

Do końca 2011 roku zaplanowano przeprowadzenie zajęć we wszystkich grupach projektowych w wymiarze 28 godzin w następujących modułach:

– Zakładam własną firmę c. d.
– Ja jako pracownik.

Praktyka
Zrealizowano praktykę w trzech grupach projektowych 10-cio osobowych ( 1 grupa technik handlowiec w Makro Cash & Cary, i 2 grupy technik hotelarstwa w hotelu Andersia) w wymiarze 120 godzin.
Do końca 2011 roku zaplanowano praktyki dla kolejnych 3 grup projektowych.

Zajęcia informatyki przygotowujące do egzaminu ECDL realizowano w 4 grupach 10-cio osobowych Zrealizowano 44 godziny w następujących modułach:

– Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych.
– Użytkowanie komputerów.
– Przetwarzanie tekstów.
– Arkusze kalkulacyjne.
– Grafika menedżerska i prezentacyjna.

Do końca 2011 roku zaplanowano przeprowadzenie zajęć we wszystkich grupach projektowych w wymiarze 28 godzin w następujących modułach:

– Grafika menedżerska i prezentacyjna c. d.
– Bazy danych.
– Przeglądanie stron internetowych i komunikacja.

Wszyscy uczestnicy zajęć przystąpią do egzaminu ECDL.

 

Zajęcia obsługi kasy fiskalnej w 4 grupach 10-cio osobowych. Zakończono zajęcia w 4 grupach w wymiarze 20 godzin w następujących modułach:

– Z kasą fiskalną na Ty.
– Dokumentowanie sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej.

Do końca 2011 roku zaplanowano przeprowadzenie 20 godzin zajęć w kolejnych 4 grupach projektowych.

 

We wszystkich grupach projektowych odbyły się dwugodzinne zajęcia dotyczące tematyki równości szans kobiet i mężczyzn.