Home » Projekty unijne » Projekty unijne » Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu

Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu

wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
Oś priorytetowa 8: Edukacja,
Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,
Podziałanie 8.3.4. Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania.
NR PROJEKTU: RPWP.08.03.04-30-0002/16-00
Jednostka realizująca: MIASTO POZNAŃ w partnerstwie z Powiatem Śremskim, Gminą Oborniki i Instytutem Technologii Eksploatacyjnej Państwowym Instytutem Badawczym w Radomiu
Okres realizacji: 01.04.2017r. – 30.11.2019 r.
Wartość projektu: 10 211 554,06 zł
Kwota dofinansowania: 8 679 820,95 zł
Wkład ze środków dotacji celowej: 453 485,11 zł
Wkład własny: 1 078 248,00 zł
Plakat projektu – kliknij
Pełne informacje o projekcie – kliknij