Home » Aktualności

Category Archives: Aktualności

Informacja o pracy Zespołu Szkół Handlowych

Informujemy, że zaplanowane wcześniej w dniach 6-8 kwietnia 2020r. rekolekcje wielkopostne nie odbędą się. W tym czasie odbywają się zajęcia zgodnie z dotychczasowym harmonogramem. Oczywiście termin przerwy świątecznej pozostaje bez zmian tzn. 9-14 kwietnia- zajęcia w trybie zdalnym w tym czasie nie są prowadzone.

Matura próbna w Zespole Szkół Handlowych

Drodzy maturzyści,

w związku z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia  26 marca 2020r. dotyczącym próbnego egzaminu maturalnego informujemy, że arkusze te dostępne będą do pobrania na szkolnej platformie moodle, zgodnie z poniższym harmonogramem:

Data Arkusze zamieszczone na stronie internetowej

ok. godz. 9:00

Arkusze zamieszczone na stronie internetowej

ok. godz. 14:00

2 kwietnia (czwartek) język polski (PP)
 • język polski (PR)
 • fizyka (PR)
3 kwietnia (piątek) matematyka (PP)
 • matematyka (PR)
 • filozofia (PR)
 • język łaciński (PR)
 • historia sztuki (PR)
 • historia muzyki (PR)
6 kwietnia (poniedziałek) języki obce nowożytne (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) (PP) języki obce nowożytne (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) (PR)
7 kwietnia (wtorek)
 • biologia (PR)
 • wos (PR)
 • geografia (PR)
 • informatyka (PR)
8 kwietnia

(środa)

 • chemia (PR)
 • język litewski (PP)
 • język białoruski (PP)
 • język ukraiński (PP)
 • historia (PR)
 • język litewski (PR)
 • język białoruski (PR)
 • język ukraiński (PR)

W związku z tym, że w Zespole Szkół Handlowych już przeprowadzono maturę próbną, która została oceniona i omówiona, arkusze z tej próby pozostawiamy do samodzielnej pracy ucznia. Przypominamy tylko, że warto przeprowadzić próbny egzamin w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów). Egzamin ten jest organizowany przede wszystkim dla uczniów, więc odpowiedzialność za samodzielność pracy leży po ich stronie. Rozwiązania arkuszy maturalnych jak i schemat ich oceniania udostępnimy również na platformie (termin zostanie podany później), uczeń będzie mógł przy ich pomocy dokonać samooceny swojej pracy.

Biblioteka szkolna

Od 25 marca 2020r (środa) dostępne są dla uczniów i nauczycieli zasoby biblioteki szkolnej.
Na adres: biblioteka@zsh.edu.pl  można przysyłać prośby o skany potrzebnych do pracy zdalnej fragmentów książek bądź podręczników.

Komunikat dla rodziców i uczniów oraz słuchaczy o sposobie prowadzenia zajęć od 25 marca 2020r.

Szanowni Państwo,

Dyrektor Zespołu Szkół Handlowych, zgodnie rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, przedstawia organizację pracy Zespołu Szkół Handlowych w czasie od 25 marca 2020r (włącznie):

 1. Aby ułatwić pracę i równomiernie obciążyć uczniów zadaniami w poszczególnych dniach przyjmujemy (tylko na potrzeby ucznia) tygodniowy rozkład treści nauczania (godziny w jakich uczeń realizuje ten plan pozostawiamy do decyzji ucznia lub rodzica). Zgodnie z tym rozkładem, nauczyciele określonych przydziałem przedmiotów, przygotowują materiał dydaktyczny dla uczniów i zamieszczają ten materiał na szkolnej platformie moodle w stworzonym przez siebie oddzielnym kursie, uwzględniając wymiar czasu pracy ucznia (oddzielnie dla każdej 45 minutowej jednostki), jak również jego możliwości psychofizyczne
  w podejmowaniu intensywnego wysiłku umysłowego. Przy opracowanych jednostkach lekcyjnych nauczyciel wskazuje sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów. Nauczyciel określa także sposób oceniania wiedzy i umiejętności ucznia i zamieszcza go na platformie.

 

 1. Nauczyciele w trakcie czasu określonego planem zajęć lekcyjnych  są dostępni na czacie uruchomionym na platformie (przez nauczyciela), w kursie dla danej klasy. Uczeń, jeżeli chce może nawiązać kontakt z nauczycielem w ramach czatu, w godzinach  zgodnych z planem zajęć lekcyjnych określonym dla swojej klasy. Nauczyciel określając zadania dla ucznia, zgodnie z zasadą określoną w punkcie 1, może zobowiązać ucznia do konieczności udziału w tymże kontakcie, może także w tym czasie prowadzić z uczniami zajęcia online, jak również oceniać uczniów. Ocenianie ucznia możliwe jest po uprzednim poinformowaniu tegoż ucznia o sposobie oceniania wiedzy i umiejętności, o którym to poinformowaniu mowa w punkcie 1. Uczeń który mimo obowiązku nie był dostępny na uruchomionym przez nauczyciela czacie nie może z tego tytułu ponosić żadnych konsekwencji. W tym miejscu należy zauważyć, że w interesie ucznia jest pozostanie w kontakcie z nauczycielem i zdobywanie nie tylko wiedzy i umiejętności ale także poddawanie się systematycznemu procesowi oceniania, gdyż brak ocen przy tak dużej nieobecności ucznia w szkole może w konsekwencji prowadzić do nieklasyfikacji, a nawet niepromowania.

 

 1. Uczniowie technikum, którzy zgodnie z planem zajęć powinni aktualnie przebywać na praktykach zawodowych nie realizują zajęć na platformie, ani w innej formie, mają czas wolny. Praktyki zostają przesunięte na okres ferii letnich.

 

 1. Rodzice uczniów kontaktują się z nauczycielami, w tym także z wychowawcami klas, za pomocą poczty elektronicznej (adres mailowy nauczycieli wg schematu:    imię.nazwisko@zsh.edu.pl) lub e-dziennika.

 

 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna będzie realizowana zgodnie z planem pracy pedagogów i psychologa szkolnego dla uczniów, rodziców i nauczycieli zamieszczonym na stronie internetowej szkoły. Kontakt z psychologiem bądź pedagogiem szkolnym jest możliwy poprzez szkolną platformę moodle lub mailowo: pedagog@zsh.edu.pl

 

 1. Informacja dla słuchaczy:

 

Nauczyciele LOD i KKZ realizują plan zajęć (według planu zamieszczonego na stronie internetowej szkoły) na platformie moodle w formie czatu, po wcześniejszym zamieszczeniu na niej materiałów. Prace kontrolne, których tematy dostępne będą na stronie internetowej (w zakładce Liceum dla dorosłych) słuchacze dostarczają na adres mailowy nauczyciela prowadzącego zajęcia, przekazanym wcześniej przez opiekuna semestru w terminie określonym przy tematyce pracy.

Egzaminy  pisemne w klasach trzecich LOD odbędą się za pośrednictwem platformy modle,  w formie testów bądź w formie zadań przygotowanych przez nauczyciela. Niedostarczenie przez słuchacza skanu bądź zdjęcia pisemnej pracy egzaminacyjnej (mailem bądź poprzez zamieszczenie na platformie) skutkuje oceną niedostateczną i możliwością poprawy tej oceny w czasie egzaminu ustnego.

Egzaminy ustne w klasach trzecich LOD w chwili obecnej są przesunięte i planuje się ich przeprowadzenie w dniach od 17.04.2020(piątek ) – 19.04.2020 (niedziela). Przyjmuje się zasadę, że w czasie egzaminu ustnego nauczyciel przeprowadzający egzamin pisemny, przed rozpoczęciem egzaminu ustnego, zweryfikuje proponowaną ocenę egzaminu pisemnego, ustalając tym samym ostatecznie wynik egzaminu pisemnego słuchacza. W przypadku ustalenia słuchaczowi oceny niedostatecznej z egzaminu pisemnego słuchacz będzie jeszcze miał możliwość poprawy oceny z egzaminu pisemnego w formie ustnej.

 

 1. Na dzień dzisiejszy system ocenienia pozostaje bez zmian z tym, że uczeń oceniany jest przez nauczyciela indywidualnie i indywidualnie, do czasu funkcjonowania zdalnego nauczania, uczeń ma prawo poprawiać swoje oceny w formie ustalonej przez nauczyciela, co oczywiste bez kontaktu bezpośredniego. W przypadku klas maturalnych ustalanie ocen końcoworocznych nastąpi w terminie od dnia 15 kwietnia 2020 r. (środa) do 21 kwietnia 2020r. Uczeń, który nie będzie zgadzał się z oceną niedostateczną może złożyć stosowny wniosek do Dyrektora Zespołu Szkół wraz z uzasadnieniem najpóźniej do dnia 22 kwietnia 2020r. godz. 15.00 w sekretariacie Dyrektora Zespołu Szkół Handlowych.

Tygodniowy rozkład treści nauczania dla uczniów (aktualizacja z dnia 24.03.2020 dot. HISIS w kl2,3 TEH)

Aby ułatwić pracę i równomiernie obciążyć uczniów zadaniami w poszczególnych dniach przyjmujemy (tylko na potrzeby ucznia) tygodniowy rozkład treści nauczania według poniższego schematu:tygodniowy rozklad tresci nauczania

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Drodzy Słuchacze
Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

W trosce o zapewnienie ciągłości procesu kształcenia przygotowaliśmy dla Państwa zagadnienia do samodzielnego opracowania z poszczególnych przedmiotów. Zagadnienia są dostępne w zakładce  Liceum dla Dorosłych.

W razie przedłużenia okresu zawieszenia zajęć dydaktycznych lista zagadnień będzie uzupełniana.

Załączamy tam również pomocne linki do portali polecanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, które pomogą Państwu w uzupełnianiu wiedzy.

Proszę o utrzymywanie kontaktu z opiekunami Państwa grup.

Pozdrawiam

Lucyna Synakiewicz

Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

Uczniowie zdający egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie odbiorą świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe w terminie ustalonym przez Dyrektora Zespołu Szkół Handlowych, po wznowieniu zajęć dydaktycznych.
Każdy zdający jest zobowiązany, za pomocą otrzymanego od wychowawcy klasy odpowiedniego loginu i hasła lub kodu aktywacyjnego, w dniu 20 marca 2020r., uzyskać ze strony Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, wynik swojego egzaminu.
W przypadku nie zdania egzaminu, bądź jego części należy wychowawcy klasy złożyć w formie skanu lub zdjęcia wypełnioną deklarację przystąpienia do egzaminu poprawkowego lub jego części, w terminie do 27 marca 2020r. Wzór deklaracji znajduje się na stronie Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej.

Deklaracje właściwą należy złożyć u wychowawcy klasy w dniu wznowienia zajęć dydaktycznych.

Komunikat z dnia 16 marca 2020r.-zasady funkcjonowania administracji Szkoły

Dyrektor Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu informuje,
że od dnia 16 marca do dnia 25 marca 2020r., w związku z zagrożeniem epidemicznym, kontakt petentów z administracją Zespołu Szkół Handlowych odbywa się wyłącznie w godzinach od 9.00 do 13.00, za
pośrednictwem: telefonu nr 618659997 lub e-mail: szkola@zsh.edu.pl

Ważne!

Dyrektor Zespołu Szkół Handlowych zawiadamia, że rozpowszechniona w internecie informacja, iż uczeń Zespołu Szkół Handlowych jest zarażony, a osoby chodzące z nim do klasy będą poddane kwarantannie jest informacją FAŁSZYWĄ, mającą na celu wzbudzenie sensacji, a co gorsze paniki wśród społeczności szkolnej. Jednocześnie zwracamy się z prośbą żeby weryfikować otrzymywane informacje na oficjalnych  stronach Ministerstwa Zdrowia. O sprawie została poinformowana policja.

Zawieszenie zajęć

Szanowni Państwo,

Dyrektor Zespołu Szkół Handlowych informuje, że od dnia 11 marca 2020r. do 25 marca 2020r. zostają zawieszone zajęcia lekcyjne. Decyzja ta została podjęta, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi aby uczniowie pozostali w tym czasie w domu i nie przebywali w miejscach publicznych.

Ponadto, zgodnie z przepisami prawa, uczniowie szkół branżowych jako młodociani pracownicy realizują stosunek pracy u pracodawcy także w dni nauki szkolnej. W sprawie ewentualnego zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy decyduje pracodawca.

Uczniowie klas technikum przebywający aktualnie na praktykach zawodowych, podlegają regulacjom tak jakby byli w szkole- tzn. ich zajęcia są zawieszone. Praktyki uczniowskie w wymiarze czasu praktyk zawieszonych zostaną uzupełnione w okresie późniejszym.

Uczniowie klas maturalnych, którzy są  osobami zagrożonymi ocenami niedostatecznymi na koniec roku, są zobowiązani do kontaktu mailowego z nauczycielami uczącymi i wykonywanie zadań przekazanych drogą mailową. Adres mailowy nauczycieli wg schematu:    imię.nazwisko@zsh.edu.pl

Wszyscy inni uczniowie mogą kontaktować się ze swoimi nauczycielami za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadkach potrzeby wsparcia psychologiczno- pedagogicznego należy kontaktować się drogą elektroniczną z pedagogiem lub psychologiem szkolnym na adres mailowy: pedagog@zsh.edu.pl

Administracja będzie  w tym czasie czynna dla petentów w godzinach 9.00- 13.00.

Biblioteka szkolna zostaje zamknięta i nie będzie dostępna dla uczniów.

W chwili kiedy zajęcia byłyby wznowione wszyscy uczniowie i słuchacze realizują obowiązki szkolne zgodnie z planem na dzień wznowienia.

 

Prosimy na bieżąco śledzić informacje na stronie internetowej szkoły.