Home » Aktualności » Komunikat dla rodziców i uczniów oraz słuchaczy o sposobie prowadzenia zajęć od 25 marca 2020r.

Komunikat dla rodziców i uczniów oraz słuchaczy o sposobie prowadzenia zajęć od 25 marca 2020r.

Szanowni Państwo,

Dyrektor Zespołu Szkół Handlowych, zgodnie rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, przedstawia organizację pracy Zespołu Szkół Handlowych w czasie od 25 marca 2020r (włącznie):

  1. Aby ułatwić pracę i równomiernie obciążyć uczniów zadaniami w poszczególnych dniach przyjmujemy (tylko na potrzeby ucznia) tygodniowy rozkład treści nauczania (godziny w jakich uczeń realizuje ten plan pozostawiamy do decyzji ucznia lub rodzica). Zgodnie z tym rozkładem, nauczyciele określonych przydziałem przedmiotów, przygotowują materiał dydaktyczny dla uczniów i zamieszczają ten materiał na szkolnej platformie moodle w stworzonym przez siebie oddzielnym kursie, uwzględniając wymiar czasu pracy ucznia (oddzielnie dla każdej 45 minutowej jednostki), jak również jego możliwości psychofizyczne
    w podejmowaniu intensywnego wysiłku umysłowego. Przy opracowanych jednostkach lekcyjnych nauczyciel wskazuje sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów. Nauczyciel określa także sposób oceniania wiedzy i umiejętności ucznia i zamieszcza go na platformie.

 

  1. Nauczyciele w trakcie czasu określonego planem zajęć lekcyjnych  są dostępni na czacie uruchomionym na platformie (przez nauczyciela), w kursie dla danej klasy. Uczeń, jeżeli chce może nawiązać kontakt z nauczycielem w ramach czatu, w godzinach  zgodnych z planem zajęć lekcyjnych określonym dla swojej klasy. Nauczyciel określając zadania dla ucznia, zgodnie z zasadą określoną w punkcie 1, może zobowiązać ucznia do konieczności udziału w tymże kontakcie, może także w tym czasie prowadzić z uczniami zajęcia online, jak również oceniać uczniów. Ocenianie ucznia możliwe jest po uprzednim poinformowaniu tegoż ucznia o sposobie oceniania wiedzy i umiejętności, o którym to poinformowaniu mowa w punkcie 1. Uczeń który mimo obowiązku nie był dostępny na uruchomionym przez nauczyciela czacie nie może z tego tytułu ponosić żadnych konsekwencji. W tym miejscu należy zauważyć, że w interesie ucznia jest pozostanie w kontakcie z nauczycielem i zdobywanie nie tylko wiedzy i umiejętności ale także poddawanie się systematycznemu procesowi oceniania, gdyż brak ocen przy tak dużej nieobecności ucznia w szkole może w konsekwencji prowadzić do nieklasyfikacji, a nawet niepromowania.

 

  1. Uczniowie technikum, którzy zgodnie z planem zajęć powinni aktualnie przebywać na praktykach zawodowych nie realizują zajęć na platformie, ani w innej formie, mają czas wolny. Praktyki zostają przesunięte na okres ferii letnich.

 

  1. Rodzice uczniów kontaktują się z nauczycielami, w tym także z wychowawcami klas, za pomocą poczty elektronicznej (adres mailowy nauczycieli wg schematu:    imię.nazwisko@zsh.edu.pl) lub e-dziennika.

 

  1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna będzie realizowana zgodnie z planem pracy pedagogów i psychologa szkolnego dla uczniów, rodziców i nauczycieli zamieszczonym na stronie internetowej szkoły. Kontakt z psychologiem bądź pedagogiem szkolnym jest możliwy poprzez szkolną platformę moodle lub mailowo: pedagog@zsh.edu.pl

 

  1. Informacja dla słuchaczy:

 

Nauczyciele LOD i KKZ realizują plan zajęć (według planu zamieszczonego na stronie internetowej szkoły) na platformie moodle w formie czatu, po wcześniejszym zamieszczeniu na niej materiałów. Prace kontrolne, których tematy dostępne będą na stronie internetowej (w zakładce Liceum dla dorosłych) słuchacze dostarczają na adres mailowy nauczyciela prowadzącego zajęcia, przekazanym wcześniej przez opiekuna semestru w terminie określonym przy tematyce pracy.

Egzaminy  pisemne w klasach trzecich LOD odbędą się za pośrednictwem platformy modle,  w formie testów bądź w formie zadań przygotowanych przez nauczyciela. Niedostarczenie przez słuchacza skanu bądź zdjęcia pisemnej pracy egzaminacyjnej (mailem bądź poprzez zamieszczenie na platformie) skutkuje oceną niedostateczną i możliwością poprawy tej oceny w czasie egzaminu ustnego.

Egzaminy ustne w klasach trzecich LOD w chwili obecnej są przesunięte i planuje się ich przeprowadzenie w dniach od 17.04.2020(piątek ) – 19.04.2020 (niedziela). Przyjmuje się zasadę, że w czasie egzaminu ustnego nauczyciel przeprowadzający egzamin pisemny, przed rozpoczęciem egzaminu ustnego, zweryfikuje proponowaną ocenę egzaminu pisemnego, ustalając tym samym ostatecznie wynik egzaminu pisemnego słuchacza. W przypadku ustalenia słuchaczowi oceny niedostatecznej z egzaminu pisemnego słuchacz będzie jeszcze miał możliwość poprawy oceny z egzaminu pisemnego w formie ustnej.

 

  1. Na dzień dzisiejszy system ocenienia pozostaje bez zmian z tym, że uczeń oceniany jest przez nauczyciela indywidualnie i indywidualnie, do czasu funkcjonowania zdalnego nauczania, uczeń ma prawo poprawiać swoje oceny w formie ustalonej przez nauczyciela, co oczywiste bez kontaktu bezpośredniego. W przypadku klas maturalnych ustalanie ocen końcoworocznych nastąpi w terminie od dnia 15 kwietnia 2020 r. (środa) do 21 kwietnia 2020r. Uczeń, który nie będzie zgadzał się z oceną niedostateczną może złożyć stosowny wniosek do Dyrektora Zespołu Szkół wraz z uzasadnieniem najpóźniej do dnia 22 kwietnia 2020r. godz. 15.00 w sekretariacie Dyrektora Zespołu Szkół Handlowych.